Flattr this

Justitiemordet mot mig själv
i Psykiatrin 2016

Se fortsättning i April 2017 HÄR!

Datum:

(27-28 Nov 2015) + 18/3 - 30/5 och fortsätter...


(LPT hävd den 30 Maj i Uppsala... därefter "överskriven" till HÄTÖ Öppenvård i Heby kommun.
Något som jag givetvis också motsätter mig som arbetsökande + stämplandes hos Alfa-kassan.)

OBS!

Förvaltningsrätten/-domstolen är en "administrativ enhet" inom staten,
d.v.s. det sker knappt några möten mellan de inblandade - utan allt sker
skriftligen - förutom den kortare "muntliga förhandling" som rätten har
i varje rättsprocess inledande skede (5 + 26 April i dessa två fall)...

...§6b LPT gäller lagligheten i ett (av en vårdanställd) taget tvångsvårdsbeslut,
medan §7 LPT gäller beviljandet utav en "förlängd tvångsvård" efter en månad.


OBS!

Förvaltningsrätten i Uppsala län (I):
Målnummer 1478-16 (§6b) | Målnummer 1959-16 (§7)

Kammarrätten i Stockholm (II):
Målnummer 2667-16 (§6b) | Målnummer 3156-16 (§7)

Högsta Förvaltningsdomstolen i Stockholm (III):
Målnummer 2365-16 (§6b) | Målnummer 3028-16 (§7)

(Slutligen, en begärd resning av §6b-processen, p.g.a. förbiseendet i Förvaltningsprocesslagen)
Målnummer 3136-16 (§6b)Polismyndigheten i Uppsala län:
Polisanmälan Människorov genom JUSTITIEMORD 2016 (Brottsbalken 4 kap § 1)

Elektronisk Polisanmälan 16 Oktober Människorov (Brottsbalken 4 kap § 1)

Efterhistoria:


Efter det att Högsta Förvaltningsdomstolen i Stockholm den 7 Juli 2016 kom med
avslaget på min begäran om resning i målet (gällande ny ledning för verksamheten
p.g.a. förbiseendet utav § 36 och dess andra punkt i Förvaltningsprocesslagen) har
avvaktan på vad HÄTÖ Närpsykiatri ska hitta på härnäst varit ett sidointresse...

...i ett annars rätt svårt ekonomiskt läge (psykiatrin kan bryta sönder ens hushålls-
kassa), det att få Alfa-kassa + försörjningsstöd att fungera smidigt efter en obefintlig
sjukskrivning, trots att jag faktiskt - av landstinget - vårdats med tvång.

Alfa-kassan kräver nu t.ex. tillbaka de ~15 000 kr som utbetalades under själva psykhus-
vistelsen, detta då jag under denna 73 dygns-period förhindrats att vara till arbets-
marknadens förfogande när jag samtidigt skickade in "stämpel-korten".

Det är inget fel med det, är man arbetssökande - skall man också vara fri att röra
sig på ett större geografisk område och inte tvingas följa bestämda tider för promenader
i grupp (och då med en övervakande personal med nyckelkort som begränsar ens frihet).

Två skriftliga polisanmälningar, gällande civilbrott och därmed brott enligt Brottsbalken,
skrevs och lades ut på webbsidan samt i sociala medier i månadsskiftet Juli/Augusti.

En utav polisanmälningarna (med begäran om självangivelse) skickas till huvudansvarige
chefsöverläkaren vid tillslaget den 27 November 2015, Per Beäffs hemadress och till
bolagets huvudkontor i Gimo (Östhammars kommun), i månadskiftet Augusti/September.

Utan någon reaktion på föregående handlingar, varken från HÄTÖ eller någon polismyndighet,
skickades en elektronisk polisanmälan (länk) gällande den kriminelle Per Beäff in till polis-
myndighetens e-postlåda i Region Mitt den 16 Oktober 2016.

En kopia på polisanmälan lades ut i sociala medier samma dag.

Läget inväntar någon sorts reaktion på den elektroniska polisanmälan...

...eller att Per Beäff, Medicinsk Psykiatri Stockholm, sätter sig själv i polisförhör
och förklarar sig, sitt val av beteende och erkänner skulden till människorov.

Med vänlig hälsning,
Mattias Beming, 19740505-1413
§6b LPT

Domstolsmål 1478-16:

Tre "läkare" försöker giltighetsförklara §6b


Skrivelse 01

Den första samlingen papper (sid 1-4) är min direkta och
första respons på intagningsförfarandet och grunderna därtill.
Det är mitt yttrande till Förvaltningsrätten gällande CHÖL's
(cheföverläkarens) begäran att få kemikalisera mig under tvång.

Lyssna på Youtube!

Tillbaka till början!

Skrivelse 02

Den andra skrivelsen gäller min upplysning till rätten
att det som försiggår är ett brott mot svensk lagstiftning.
Jag efterfrågar också ett från domstolen föredömligt ombud för
att förklara för berörda chefer att de begår lagbrott som kvarhåller
någon trots överklagat beslut om begäran till tvångsvård.Tillbaka till början!

Skrivelse 03

Den tredje skrivelsen handlar om Förvaltningsrättens status.
Att de står under psykiatrins våld är rätt enkelt att se då de förflyttar
sig själva till "annans hus" och fäller domar i något som
närmast kan liknas vid ett litet företags kafferum.

Rent psykologiskt har psykiatri-läkarna övertaget och
opartiskheten i rättsliga sammanhang är "satt ur spel".Tillbaka till början!

Skrivelse 04

Den fjärde skrivelsen behandlar Förvaltningsrättens tagna beslut gällande
mina tre tidigare skrivelser med krav om vittnen, juridiskt ombud till avdelningen m.m.
Detta var min respons på deras översända beslutsprotokoll.Tillbaka till början!

Skrivelse 05

I den femte skrivelsen förklarar jag CHÖL's yttrande till rätten.
I grova drag visar jag vad psykiatri-läkare gör med sina ordsvängningar
och slängandes med uttryck en vaken människa har svårt att ta till sig.Tillbaka till början!

Skrivelse 06

I den sjätte skrivelsen yttrar jag mig (med viss besvikelse) gällande den
muntliga förhandlingen 5/4 som jag fäller några syrliga kommentarer om.Tillbaka till början!

Skrivelse 07

I den sjunde skrivelsen yttrar jag mig gällande ett läkarsamtal den 7:e April.Tillbaka till början!

Skrivelse 08

I den åttonde skrivelsen yttrar jag mig om bältesläggningen
och kemikaliseringen av mig själv.Tillbaka till början!

Skrivelse 09

I den nionde skrivelsen yttrar jag mig gällande ett läkarsamtal den 12:e April.Tillbaka till början!

Skrivelse 10

I den tionde skrivelsen yttrar jag mig om domstolsmålet överlag.Tillbaka till början!

Skrivelse 11

I den elfte skrivelsen nämner jag detta om den obefintliga förutsättningen för tvångsvård.Tillbaka till början!

Bilagor 12-14

Dessa tre dokument är fotokopior utav de tre huvudsakliga handskrivna
överklaganden och begäranden jag skrev under den första veckan.Tillbaka till början!

Domslut i Förvaltningsrätten, nivå I 2016-04-05.

I detta femsidiga dokument presenteras förvaltningsrättens
domslut i mål 1478-16. Domslutet överklagas givetvis omedelbart.Tillbaka till början!

Domstolsmål 2667-16:

Förvaltningsrättens dom leder till överklagan till nivå II, Kammarrätten i Stockholm


Överklagan till nivå II

I den första skrivelsen överklagar jag domslutet till Kammarrätten.Tillbaka till början!

Skrivelse 01

I denna skrivelsen yttrar jag mig i ett förebyggande
syfte till Kammarrätten i Stockholm.Tillbaka till början!

Beslut i Kammarrätt, nivå II 2016-04-27

Det första beslutet i Kammarrätten i det mål som
gäller den tvångsintagningen av mig den 18 Mars, ett avslag.Tillbaka till början!

Domstolsmål 2365-16:

Kammarrättens avgörande i §6b-ärendet om LPT blir en hänvisning till nivå III, HF i Stockholm


Överklagan till nivå III

Den första skrivelsen till Högsta Förvaltningsdomstolen gällande
min begäran om prövningstillstånd (Mål 2365-16).

Tillbaka till början!

Underrättelse från HF, nivå III 2016-05-03

Det skickas en underrättelse om möjlighet till komplettering innan
frågan gällande §6b-beslutet den 18 Mars avgöres.Tillbaka till början!

Beslut i HF, nivå III 2016-06-08

Det första beslutet i Högsta Förvaltningsdomstolen, ett avslag
gällande prövningen av §6b-beslutet den 18 Mars 2016.Tillbaka till början!

Domstolsmål 3136-16:

Då prövningstillstånd i §6b-ärendet ej meddelas, begäres resning utav målet på nivå III, i HF.


Resningsbegäran 2016-06-09

Den första skrivelsen till Högsta Förvaltningsdomstolen gällande
min begäran om resning i målet som frångått lagenlig rättspraxis.Tillbaka till början!

Skrivelse 01

Den andra skrivelsen till Högsta Förvaltningsdomstolen
med tillägg gällande min begäran om resning i målet.Tillbaka till början!

Beslut i HF, nivå III 2016-07 07

Det sista beslutet i Högsta Förvaltningsdomstolen i det mål som
då gäller resningen utav §6b-processen p.g.a. oegentligheter
med förbiseenden i Förvaltningsprocesslagen och då §36 och dess första punkt.Tillbaka till början!

§7 LPT

Domstolsmål 1959-16:

CHÖL försöker giltighetsförklara §7, fortsatt tvångsvård


Massoud Eftekhari ansöker om §7 om fortsatt tvångsvård 2016-04-15 med
ett påstått stöd utav det §6b-beslut som togs 2016-03-18 utav en Jurgita Kvedriene
trots att beslutet - vid tillfället för ansökan - saknar all laga vunnen kraft.

I rättsprocessen 1478-16 överklagades §6b-domen e-brevledes kl.10:05 den 15/4 - den dom
som skulle kommit mig tillkänna redan den 13/4 (via Psykiatrins telefax och personal) men kom via
min personliga (och tursamma) mejlförfrågan med domstolssekreteraren på Förvaltningsrätten i Uppsala.

Att tillägga är att en påtvingad kemikalisering med injektionsspruta gjordes under torsdagen den 14/4.Tillbaka till början!

Skrivelse 01

Den första skrivelsen i den nya rättsprocess CHÖL startade
metodiskt när den förra förlorade all laga vunnen kraft
handlar om hur jag ser den nya ogillas och varandes överflödig.Tillbaka till början!

Skrivelse 02

Den andra skrivelsen handlar om CHÖL's intryckan av hans egna
förförståndiga fantasier i dem som är läsare av hans dyngspridande texter.Tillbaka till början!

Skrivelse 03

I den tredje skrivelsen tar jag upp CHÖL's uttryck "patologisk narcissism".Tillbaka till början!

Beslut i fråga om §7 om fortsatt tvångsvård i Förvaltningsrätten, nivå I 2016-04-26

Med kostsam advokat från en privat advokatfirma i Uppsala var den gemensamma planen
ett överklagande efter den muntliga förhandlingen och en eventuell fällande dom.Tillbaka till början!

Domstolsmål 3156-16:

2016-05-04 förvägrade min advokat mig frihet, trots att valet
av överklagan innebär att inget beslut vunnit någon laga kraft.


Entledigande

I denna skrivelsen skriver jag min begäran om entledigandet av advokaten.Tillbaka till början!

Egen överklagan till Kammarrätten i Stockholm, nivå II

Samma dag som entledigande av advokaten överklagar jag
till Kammarrätten den aktuella § 7 LPT-ansökan från CHÖL.Tillbaka till början!

Skrivelse 01

I denna skrivelse informerar jag Kammarrätten om det "läkarlatin" som kom på tal
under det muntliga förhandlingen med advokats närvaro.Tillbaka till början!

Beslut i fråga om §7 om fortsatt tvångsvård, nivå II 2016-05-30

Trots klara besked om ogiltigt §6b-beslut i en parallell
rättsprocess avgör Kammarrätten till min nackdel i målet.Tillbaka till början!

Domstolsmål 3028-16:

Begäran prövningstillstånd i HF, nivå III 2016-06-04

Den första skrivelsen till Högsta Förvaltningsdomstolen gällande
min begäran om prövningstillstånd.Tillbaka till början!

Beslut i HF i Stockholm, nivå III 2016-07-06

Den andra processens beslut (i fråga om §7 - om fortsatt tvångsvård) i Högsta Förvaltnings-
domstolen i Stockholm. Ett avslag på överklagan gällande det lagvidriga §6b-beslutet den 18 Mars.Tillbaka till början!


Polisanmälan Bolagsägarna/Psykiatriläkarna:

Mina polisanmälningar om Människorov genom jusitiemord till Polisen.


Anmälan 01

Polisanmälan av Per Beäff, Bromma.Tillbaka till början!

Angivelsebrev

Självangivelse Per Beäff, Bromma.Tillbaka till början!

Anmälan 02

Polisanmälan av Massoud Eftekhari, Täby.Tillbaka till början!Elektronisk Polisanmälan 2016-10-16

Polisanmälan Per Beäff, till polisens e-brevlåda Region Mitt.Tillbaka till början!